Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු35
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45.5 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෞ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සතතවිතතකිතතිං ධසතකන්‍දපපදපපංතිභවහිත විධානං
සබබලොකෙක කෙතුං අමිතමතිමනගඝං සනති ධමෙමරු සාරං සුගතමහමුදාරං රූපසාරං නාමාමි෴ හතපරිනතු
සාරං මොහපංකො පතාපං මනකමල විකාසං ජනතුනං සෙසකානං කුමතිකුමුදනාසං බුද්‍ධපුබබාචලගගා උදිතමහමුදාරං
ධමමභානුං නමාමි෴ සකල විමල සීලං ධූතපාපාරිජාලං සුරනර මහනීයං පාහුනෙය්‍යාහුනෙය්‍යං උජුපටිපනනං
පුඤඤඛෙතතං ජනානං ගණමහමභිවන්‍ද සාරදං සාදරෙණගගග
භුවනොදරමහි පඤඤාතො රවීවඹරමණඩලෙ අරඤඤ රතනානන්‍ද මහාථෙරො මහාගණී෴ ජීවිතං විය යො සත්‍ථු
සාසනසස මහා කවීසාරො සුපපටිපතතී සුසත්‍ථ සාගර පාරගො෴ තසස සිසෙසාසියො විපපගාම වංසෙක කෙතුකො
ඤාතාගමොරඤඤවාසි සීලාදිගුණ භුසතො෴ යොකා සීහළ භාසාය සීහලං සදදලකඛණං තෙන වෙදෙහ ථෙරෙණ
කතායමපියසීලිනා෴෴෴ සි`ධිරසතු෴෴෴ සුභමසතු෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com