Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු321
පරිමාණයඅඟල් 22 × 2 1/2
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘නාම්’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ ඉතිපි සො භගවා අරහං සමමා සඹුද්‍ධා විජජාචරණ
සමපණෙණා සුගතො ලොකවිදු අනුතතරො පුරිස ධමම සාරථි සත්‍ථා දෙව මනුසසානං බුද්‍ධො භගවා යි
෴෴ ශ්‍රී සද්‍ධමර්‍මාම්‍රත දායක විමොක්‍ෂනතික ඤාණොපලද්‍ධ බුද්‍ධ නාමොපලක්‍ෂිත ප්‍රවර සුරා සුර ගරුඬ
මනූජ භුජග ගාන්‍ධර්‍ව මකුට …
ඉති සො භගවා අරහං සමමා සඹුද්‍ධො යනාදී නව අර්‍හත්‍වාදී ගුනය ප්‍රකාස කොට වදාරණ ලද මේ ගාථාව
ගෙන ව පදය අතුරෙං බුද්‍ධා යන මේ අක්‍ෂරද්‍වයෙන් ප්‍රතිමඬිත වූ පදය ගෙන සුගත් වරුසයෙන් දෙදාස්
දෙසිය ශැට නව වනෙනහි ප්‍රකරණාරමභයෙහි කියන ලද ප්‍රකාර ඇති සෙඟඩගල නුවර පොයමළුැවෙ මහ
විහාරෙදි ප්‍රකරණයට ආරම්භ කොට ශ්‍රී ලංකාදිපති වු ශ්‍රී වීර පරාක්‍රම ණරෙන්‍ද්‍රසිංහ නම්
ප්‍රථුවිසවරයානමප්‍රමුඛ කොට ඇති සමසත ශ්‍රී ලංකා`විපවාසීනට වැඩ පිනිස නොයෙක් අත්‍ර්‍ථ කථා
පෙලාදීයෙහි දුටු සාරත්‍ර්‍ථය ගෙන බුද්‍ධ ශබදයෙහි අනතගර්‍ගත කොට වණර්‍ණනා කිරීම් වසයෙන් නව මහා
පරිචෙඡදයකින් හා අධිකයක් සහිත වූ එක ලෙස් ද සහස් ග්‍රනථයෙන් ප්‍රතිමඬිත වූ මේ සද්‍ධමර්‍ම ශාරත්‍ර්‍ථ
සඟ්‍රහ නම් ධමර්‍ම ප්‍රකරණය කොට සමපූර්‍ණණ කල සේකැ යි දත යුතු ෴෴෴


(යනු හෙයින් යවන රාජ කුලොතතුඟ චතුශෂටි ප්‍රවීන විද්‍වජජනධාර ශ්‍රී ශක නරෙන්‍ද්‍ර භූපාල පුරන්‍දර
ජනමානනත්‍ර ගත වු වරුස පප්‍රමානයෙන් එක්‍වා දහස් හත්සිය අසු හතරට පැමිනි මෙම අවුරුදෙද වෙසක්
මස පුර පුහලොසවක ලත් මෙම දින කුජ දින විසා නැකත සමභ ව කුජ හොරාවෙන් ලිවු මෙ සහසස්‍ර
තරු වරු කිරණායමාන වූ සද්‍ධමර්‍ම සාරත්‍ර්‍ථ සඟ්‍රහීත විනිල නිල නම් අටුවා පොත් වහ‌ෙන්‍ෂ ලියා නිම
කෙරෙවුවෙ චතුසු`ධි සීලාලංකාර ධුතිස් වීර්‍ය්‍යායෙන් සමන්විත වූ ප්‍රවශානත නෙර්‍වාන ධාරි වූ ගරුතර
ගල්කන්‍ද සථානේ ප්‍රවෙනි ව වැඩ සිටින සද්‍ධමර්‍මය පරම ගෞර කොට රක්‍ෂසථාන ඇති සර්‍වාකාරයෙහි
වීර්‍ය්‍යා උභයා දෙන අප ගෙ ගුරුං වූ දිවුල්වැවෙ ධමමදසසි භික්‍ෂුං වහංසෙ විසින් එමත් ශානති නිවං පිනිස
ලියා නිම කලා ය ෴ ලිඛාය පාලිනා ධමමා නව කොටි සහසසකං කපපං අකඛර ගනනාය චකක වතති
භවිසසති ෴ සාධු සාධු ලොවුතුරා බුදු වෙම් වා ෴ සි ෴ `ධි ෴ ර ෴ ස් ෴තු ෴ සු ෴
භ ෴ ම ෴ ස් ෴ තු ෴ ආ ෴ රො ෴ ග්‍යා ෴ ම ෴ ස් ෴ තු ෴෴෴)

පොත් වල හිමිකරුගල්කන්දේ පුරාණ රජමහා විහාරය, පළුගස්වැව, එප්පාවල
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com