Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු26
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛෟ’ දක්වා
කම්බ නැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ සතත විතත කිතතිං ධසත කන්‍දපපදපපං නිභවහිත
විධානං සබබලොකෙක කෙතුං අමිත මති මනගඝං සනති ධමෙමරු සාරං සුගත මහමුදාරං රූපසාරං නාමාමි෴
හතදුරිතතුසාරං මොහපඞෙකා පතාපං මනකමලවිකාසං ජනතුකානං සෙසකානං කුමති කුමුදානං සංබුද්‍ධපුබබාච
ලගගා උදිත මහමුදාරං ධමමභානුං නමාමි෴ සකල විමල සීලං ධූතපාපාරිජාලං සුර ණර මහනීයං පාහුණෙය්‍යං
සාදරෙණ ගගග
ඉති සමනතකූට වණණනා නි`ඨිතා෴෴෴ අනනතරා සමනතායං සුමණදදිසු වණණනා තථෙව සාධුකං
කපපාඛිපපං පපෙපානතු පාණිනං෴ යො යාචිතො රඤඤවාසිගුණධාර සුසීමතා රාහුලත්‍ථර නාමෙන විසසුතෙන
මහීතලෙ෴ භුවනොදර මහීපඤඤාතො රවීවමබර මඬලෙ අරඤඤරතනානන්‍ද මහාථෙරො මහාගති෴ ජීවිතාවියයො
සත්‍ථුසාසානසස මහාකවිසාරණෙ සුපපවිපතතී සුසත්‍ථසාගරපාරතො෴ තසස සිසෙසාසියො විපපගාමවංසෙක
කෙතුකො ඤාතගාමොරඤඤවාසි සීලාදිගුණභූසණෙ෴ යොකා සීහළ භාසාය සීහළං සදදලකඛණං තෙන වෙදෙහ
ථෙරෙණ කතායමපියසීලිනා෴෴෴ සි`ධිරසතු෴෴෴ සුභමසතු෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්‍රාදේවි රජමහ විහාරය,පැපිලියාන
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com