Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු16
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 30 × 5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කඃ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴෴ සුණාතු මෙ භනෙත සංඝො යදිසංඝසස
පතතකලලං අහං ආයසමනතං ඉත්‍ථ… නාමං විනයං පුචෙඡය්‍යං෴ සුණාතු මෙ භනෙත සංඝො
යදි සංඝසස පතතකලලං අහං ආයසමනතා ඉත්‍ථනතාමෙන විනයං පුට්ඨා විසසජෙජය්‍යං෴ සමමජජනි පදීපොච උදකං අසනෙනච උපොසථසස එතානි පුබබකරණනති වුචචතිගගග
උදදිට්ඨා තිසං නිසසගගියා පාචිතතියා ධමමා උදදිට්ඨා ද්‍වෙනවුති පාචිතතියා ධමමා උදදිට්ඨා චතතාරො පාටිදෙසනියා
ධමමා උදදිට්ඨා ප`චසතතති සෙඛියා ධමමා උදදිට්ඨා සතතඅධිකරණ සමථා ධමමා එතතකං තසස භගවතො සුතතාගතං
සුතතපරියාපනනං අන්‍වද්‍ධමාසං උදෙදසං ආගචඡති෴ තත්‍ථ සබෙබගෙවස වගෙගහි සමෙමාදමානෙහි අවිවදමානෙහි
සිකඛිතබබනති෴෴ සි`ධිරසතු෴෴ සුභමසතු෴෴ භිකඛුපාතිමොකඛං නි`ඨිතං෴෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com