Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු46
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 25.5 × 4.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගෙ’ තෙක්
කම්බසෙන්ටිමීටර් 26 × 4.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සුණාතු මෙ භනෙත සංඝො යදි සංඝසස පතතකලලං,, අහං
ආයසමනතං ඉත්‍ථනනාමං විනයං පුචෙඡය්‍යං෴ සුණාතු මෙ භනෙත සංඝො යදි සංඝසස පතතකලලං අහං ඉත්‍ථනනාමෙක
විනයං පුට්ඨා විසසජෙජය්‍යං෴ සමමජජනීපදීපොච උදකං ආසනෙනච උපොසථසස එතානි පුබබකරණනති වුචචති …
සංඝං භනෙත පවාරෙමි දිට්ඨන වා සුතෙන වා පරිසංඛාය වා වදනතු මං ආයසමනෙතා අනුකමපං උපාදාය පසසනෙතා
පටිකරිසසාමි෴ ඕකාස ද්‍වාරතතයෙන කතං සබබං අපරාධං ඛමථ මෙ භනෙත෴ ඉමං විහාරෙ ඉමං තෙමාසං වසසං
උපෙමි෴ සචෙ මෙ අනතරායො නත්‍ථි සතතාහබභනතරෙ පුන නිවතතිසසාමි෴

පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com