Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු15
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 34 × 5
පත් ඉරු අංකනයනාගරී අක්‍ෂරවලින් පත් ඉරු අංකනය කර ඇත
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය… තත්‍ථ සයං කතතා යථා෴ සද්‍ධො පුඤඤං කරොති සිසෙසා ආචරියමුපාසතීත්‍යාදි෴ හෙතු කතතා යථා෴ පුරිසො පුරිසං කමමං කමරොති ආචරියො අනෙතවාසිකං ධමමං පාඨයතීත්‍යාදි෴ කමම කතතා යථා෴ සයමෙව
කට්ඨං භිජජති සයමෙව ඔදතො පචචතෙත්‍යාදි෴ අභිහිත කතතා යථා෴ රථං කරොතීති රථකාරො ඡතතං කරොතීති

සමපුණණං කිබබිධාන සරීරං෴ අජරා මරණං නිචචං තෙ භුමිකමනාදිකං ක්‍රියාකාරක සඹන්‍ධං බ්‍රහමකායමනුතතරං෴ කරුණා ගුණ යොගො න ජින සාසන බු`ධියා දසෙසසි ලොක පජෙජාතං කරො සො ජින සාවකොති෴ ඉති
බාලපපබොධනත්‍ථාය ලිඛිතං කිරියාකාරක සඹන්‍ධසස සරීර සතතා භූතං කිබබිධානං සමතතං෴෴෴
පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com