Skip to content Skip to footer

පාලි විනය කාණ්ඩයක් සහ පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් (අසම්පූර්ණ යි) Pali Vinayas Kandayak Saha Pali Viyarana Granthyak (incomplete)

පත් ඉරු29
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 37 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෞ’ තෙක් හා නැවත ‘ක’ සිට ‘කඃ’ තෙක්
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ අහං භනෙත සඹහුලා සංඝාදිසෙසො ආපතතියො ආපජජිං
සඹහුලා ආපතතියෙ එකාහ පටිචජනනායො සඹහුලා ආපතති `වීහපටිචජනනා යො සඹහුලා ආපතතියො සඹහුලා
ආපතතියො තීහ පටිචජනනායො සඹහුලා ආපතතියො චතුහ පටිචජනනායො සඹහුලා ආපතතියො…
එවං එකසතතොපපභුතියාව සතසහසසං෴ කොටි පකොටි කොටිපපකොටි,, අකෙඛාහිනියො,, ඉත්‍ථිලිඟෙක
වචනත්තා෴ දස දසකං,, සතං නාම,, දසසතං සහසසං,, නවුතං දසනවුතං ලකඛං සතසහසසනතී,, පිවුචචති෴
කකෙඛසතං කොටි කොටි ලකෙඛ,, සතං පකොටි පකොටි සතං ලකෙඛ සතං කොටිපපකොටි…

පොත් වල හිමිකරුටැම්පිට මහින්ද රජමහා විහාරය, ගොඩකවෙල
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com