Skip to content Skip to footer

පාලි ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Pali Darma Kandayak (Asampurnai)

පත් ඉරු4
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45.5 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ඛාම්’ සිට ‘ගා’ දක්වා
කම්බනැත

වැඩිදුර විස්තරය 

දායුන වෙධතී ති අචඡිනනවු තතියෙ මෙධාව,, තාදිසො ලභතෙයසං ෴ සඟාහකො මිතතකරො,,
වදඤඤ විගත මචඡරො,, නෙතාමිනෙතා අනුනෙතා,, තාදිසා ලභතෙ යසං ෴ දාන`ච පියවජජ`ච,,
අත්‍ථචරියාචයා,, ඉධ සමානතතතාච ධමෙමසු තත්‍ථත්‍ථ යථාරහං ෴ එතෙ ඛො සඟාඟාලොකෙ
රථසසානි වසායතො …
මධුරමිමං පගුනං සුවිභතතං ධමමමිමං සරණත්‍ථමුපෙමි ෴ යත්‍ථච දිනන මහපඵලමාහු චතුසු සුචීසු
පුරිසයුගෙසු අටඨච පුගගල ධමම දසාතෙ සංඝමිමං සරණත්‍ථමුපෙහීති ෴ තිසෙසා ගාථා
ධමමමසංඝො අභාසි ෴ එවං භගවතා තීහ ි ගාථාහි සරණ ගුන සන්‍දසස තෙන ස`ධිං සරණාගමන
විධිමහි වුතෙත මානවො තං
විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com