Skip to content Skip to footer

පාලි ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Pali Darma Kandayak (Asampurnai)

පත් ඉරු4පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘ඛාම්’ සිට ‘ගා’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය  දායුන වෙධතී ති අචඡිනනවු තතියෙ මෙධාව,, තාදිසො ලභතෙයසං ෴ සඟාහකො මිතතකරො,, වදඤඤ විගත මචඡරො,, නෙතාමිනෙතා අනුනෙතා,, තාදිසා ලභතෙ යසං ෴ දාන`ච පියවජජ`ච,, අත්‍ථචරියාචයා,, ඉධ සමානතතතාච ධමෙමසු තත්‍ථත්‍ථ යථාරහං ෴ එතෙ ඛො සඟාඟාලොකෙ රථසසානි වසායතො ... මධුරමිමං පගුනං සුවිභතතං ධමමමිමං සරණත්‍ථමුපෙමි ෴…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com