Skip to content Skip to footer

පාලිමුත්තක විනය විනිච්ඡය සංග්‍රහය Palimuththaka Winaya Winichchaya Sangrahaya

පත් ඉරු231
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 51 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඨඃ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴෴වත්‍ථුතතයං නමසසිත්‍වා සරණං සබබ පාණිනං විනයො
පාටවත්‍ථාය යොගාවචර භිකඛුනා෴ විපපකිණණමණෙකත්‍ථ පාලිමුතත විනිචඡයං සමාහරිත්‍වා එකත්‍ථ දසසයිසස
මනාකුලං෴ තතායං මාතිකා෴ දිවාසෙය්‍යො පරිකඛාරො භෙසජජකරණමපි ච පරිතතං පටිසන්‍ථාරො විඤඤතතිකුලසඟ
හො෴ මචජමංසං අනාමාංසං අධිට්ඨානවිකපපනං චීවරෙන විනවාසො බඬසසපටිසාමනංගගග
එත්‍ථව නිසසය දානසෙසව සාමණෙරුපට්ඨාන`ච එක මගගං ඉති ඉමෙසු ඡසු ආනිසංසෙසු එකෙන ස`ධිං පුරිමානිප`ච
ඡහොනති `වීහි ස`ධිං සතතතීහි ස`ධිං අට්ඨ෴ චතුහිස`ධිං නච ප`චහි ස`ධිං දස෴ සබෙබහිපෙහි ස`ධිං එකා දසානි එවං
විනයධරො පුගගලො ප`චඡසතතඅට්ඨනවංස එකාදස ච ආනිසංසෙ ලභතී ති වෙදිතබෙබා෴෴ මහානිසංසමිධෙවං
කොසලලං විනයෙ සදා පතෙතනෙතනෙත්‍ථකාතබෙබා අභියොගො පුනපපුනං෴෴෴ ඉති පාලිමුතතක විනය
විනිචඡය සංගහෙ පකිනන කථා සමතතා෴෴ නි`ඨිතොචායං පාළිමුතතක විනය විනිචඡය සඟහො෴෴ සි`ධිරසතු෴ සුභමසතු෴෴෴ ආරොග්‍යමසතු෴෴෴ ඉෂට

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com