Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු7
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 39 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘කෙ’ සිට ‘ඛ’ තෙක්
කම්බනැත 

වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සුණාතු මෙ භනෙත සංඝො යදි සංඝසස
පතතකලලං අහං ආයසමනතං ඉත්‍ථං නාමං විනයං පුචෙඡය්‍යං෴ සුණාතු මෙ භනෙත සංඝො යදි
සංඝසස පතතකලලං අහං ඉත්‍ථං නාමෙන විනයං පුfට්ඨා විසසජෙජය්‍යං෴ සමමජජනී පදීපොච උදකං

පුබබකරණ පුබබකිචචානි සමාපෙත්‍වා දෙසිතා පතතකසස …මගගසස භිකඛු සංඝසස අනුමතියා පවාරණ
ඤතතිං ඨපෙතුං ආරාධනා ක… පවාරණ පණණරසී යදි සංඝසස පතතකලලං සංඝො තෙ… වාචිසි
වසසිකං පවාරෙය්‍ය෴෴෴

විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com