Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු162
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඤෟ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සත්‍ථුපපසත්‍ථචරණං සරණං ජනානං බ්‍රහමාදි මොලිමනිරංසි
සමාවහනතං පංකෙරු හාභ මුදුකොමල චාරුවණණං වන්‍දාමි චකකවරලකඛණමාද්‍ධදධානං෴ සිද්‍ධංජිනෙන චිරකාල
මතන්‍දිතෙන යමහාවකොස මධිගචඡති ඛෙමමගගං කපපරුකඛ රුචිදානමණීවභාති තං ධමමමගගමසමං පණමාමි
නිචචං෴ සනතින්‍ද්‍රියං සුගතසුනුවරං විසුද්‍ධං යං දකඛිනෙය්‍යමතදං සුචිපුඤඤකෙතතං තානෙසිනං සරණමුක්‍ධිත
සබබදුකඛං වන්‍දාමි සංඝමනඝං සිරසා මහනතගඝං ගගග
පුඤඤ කමෙමන අසමිං දෙවපුරෙවරෙ සින්‍ධවසසසහසෙසන වාහිතං තිංසයොජණං෴ සබබාලංකාර සමපනනා
රථං නිබබතති …සො මහායසො මහා තෙජො කරොති දෙවචාරිකං෴ සුනෙහි අපරනතසස පුඤඤකමමං පුරාකතං
සද්‍ධමමසවනත්‍ථාය සායං පාතං පුරෙ අයං ඝොසෙසි ඝොසනෙතන පුඤඤකමෙමන අතතනාපරිචාරෙනති තං එත්‍ථ
දෙවසනෙ අනූපමා෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com