Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු15
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 36 × 4
පත් ඉරු අංකනය‘කා’ සිට ‘ඛ’ දක්වා
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

න දෙවතාහි කත්‍ථාති බාරානසියං ඉසිපතනෙ මිගදායෙ කදාති ආයසමනෙතනසසෙන ස`ධිං සහායකෙහි
අරහනතං පතෙතසු එකස`ධියා අරහනෙතසු බහුජන හිතාය සුඛාය ලොකෙ ධමම දෙසනං කරොනෙතසු,,
කසමාති,, පබබජජත්‍ථ`ච උපසමපදත්‍ථ`ච යථාහ එව`ච පන භිකඛවෙ පබබාජෙතබෙබා උපසමපාදෙතබෙබා
පඨමං …
එවංහි අත්‍ථ කුසලෙන තථාගතෙන ධමමිසසරෙන කථිතං කරන ීය මත්‍ථං කත්‍වානුභුය පරිමන්හදයසස සනතිං
සනතංපදං අභිසමෙතති සමනතපඤඤා ෴ තසමාහි තං අමතමබභු තමපි යනතං සනතංපදං අභිසමෙචච
විහාතුකාමො විඤඤැජනො විමල සීල සමාධි පඤඤාභෙදං කරෙය්‍යං සනතං කරන ීයමත්‍ථං ෴

පොත් වල හිමිකරුමොළගොඩ රජමහා විහාරය, මොළගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com