Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු301
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 53 × 6.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘යි’ තෙක්
කම්බසෙන්ටිමීටර් 53.5 × 6.5 යුතු දැව කම්බ වන අතර වර්ණ ගැන්වීම් හෝ අලංකාර රටා දැක්වීම් සිදු කර නැත.
වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවං මෙ සුතං එකං සමයං භගවා අනතරාච රාජගහං අනතරාච
නාලන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපනෙනා හොති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛුසතෙහි සුපපියොපි ඛො
පරිබබාජකො අනතරාච රාජගහං අනතරාච නාලන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපනෙනා හොති ස`ධිං අනෙතවාසි බ්‍රහමදතෙතන
මානවෙන…
ඉදමවොච ආයසමා සාරිපුතෙතා අතතමනා තෙ භිකඛු ආයසමතො සාරිපුතතසස භාසිතං අභිනන්‍දුනති෴ දසුතතර
සුතතනතං෴ පාටිකවගෙගා෴ පාටිකෙදුඹරීචෙව චකකවතති අගගංඤකං සමපසාද`ච පාසාදං මහා පුරිස ලකඛණං
ආටානාටියකං සඟීති`ච දසුතතරං එකාදසහි සුතෙතහි පාටික වගෙගාති වුචචති෴ දීඝ නිකායං නි`ඨිතං෴ සි`ධිරසතු෴
සුභමසතු෴ ආරොග්‍යමසතු෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුටැම්පිට මහින්ද රජමහා විහාරය, ගොඩකවෙල
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com