Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු51
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 4
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඝී’ තෙක්
කම්බසෙන්ටිමීටර් 44 × 5, කම්බ වර්ණගැන්වීම් හෝ මෝස්තර රටා දැක්වීම් කර නැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධං විසුද්‍ධම විසුද්‍ධ ජනසස සු`ධී සමපාපකං සකල ලොක
විමොහකසස මොහසසධං… කමපිසස සුවුතත ධමමං නත්‍වානසංසමණසුඝොතතම දකඛිණෙය්‍යං෴ කචචායන`ච මුණි
වණණිත බු`ධිමසස කචචායනසස මුඛමතතමහං කරිසසං …
ඉධා පි වාගගහණ කරණං යත්‍ථ වාගගහණෙතිදංතප විද්‍ධා… තත්‍ථ ඉවණෙණ යතතවාති සරෙ පරෙයං විහිතං තමපි න
හොතී ති ඤාපණත්‍ථනති වතතුං සංකුණෙය්‍යතතා වුතතපපකාරා මෙවරුපං සමභවෙය්‍ය තසමා තං නිවතත නත්‍ථමපි ඉදං
වුතතනති දට්ඨබබං අථ වාතමපණ සන්‍ධිවසෙණ වුතතං ඉ…

පොත් වල හිමිකරු

බෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර

What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com