Skip to content Skip to footer

කාළකාරාම සූත්‍ර ව්‍යාඛ්‍යාව Kakarama Suthra Wiyakyawa

පත් ඉරු44පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 4.5 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගෛ’ දක්වාකම්බනැත. වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාකෙතෙ විහරති කාළකාරාමෙ෴෴ එවමෙම සුතං,, මෙ,, එවං සුතං,, මෙ,, සුතං,, එවං,, එකං සමයං,, භගවා,, සාකෙතෙ,, කාළකාරාමෙ,, විහරති෴෴ තත්‍රඛො භගවා භිකඛු ආමනෙතසි භිකඛවොති භදනෙතති තෙ භිකඛු භගවතො පචචසෙසාසුං භගවා එතදවොච෴ තත්‍රඛො,,…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com