Skip to content Skip to footer

දෙතිස් කුණපය Dethis Kunapa

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42 x 6පත් ඉරු අංකනය‘අ’ සිට ‘ඌ’ දක්වා,කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ අත්‍ථි ඉමසමිං කායෙ කෙසා ලොමා නඛා දනතා තචො මංසං නහාරු අ`ඨි අ`ඨිමිඡා වකකං හදයං යකනං කිලොමකං පිහකං පපඵාසං අනතං අනතගුනං උදරියං කරිසං පිතතං සෙමහං පුබෙබා ලොහිතං සෙදො මෙදො අසසු වසා ඛෙලො සිංඝානිකා ලසිකා ම ුතතං…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com