Skip to content Skip to footer

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය Brahmajala Sutraya

පත් ඉරු54පරිමාණයඅඟල් 24 x 2 1/4පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගඃ’ දක්වාකම්බනැත වැඩිදුර විස්තරය නමෝ තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා අනතරා ච රාජගහං අනතරා ච නාළන්‍දං අද්‍ධානමගගං පටිපනෙනා හෝති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛුසතෙහ ෴ මෙ, එවං සුතං, එකං සමයං, භගවා, රාජගහං, අනතරා ච, නාළන්‍දං, අනතරා ච, අද්‍ධාන මගගං,…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com