Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු15
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 28 × 5
පත් ඉරු අංකනය

‘1’ සිට ‘16’ දක්වා

කම්බනැත
වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස ෴ යෙ සනතා සනත චිතතා තිසරණ සරණා
එත්‍ථ ලොකනතරෙ වා භුමමා භුමමාච දෙවා ගුණ ගණ ගහනබ්‍යාවටා සබබ කාලං එතෙ ආයනතු දෙවා
වරකනකමයෙ මෙරු රාජෙ වසනෙතා සනෙතා සනෙතා සහෙතුංමමුනිවර වචනං සොතුමගගං සමගගං

ඒතාපි බුද්‍ධ ජයමඟල අට්ඨගාථා සොචාමකො දින දිනෙ සරනෙ මතන්‍දි හිත්‍වාන නෙක විවිධානි
මුපදදවානි මොකඛං සුඛං අධිගමෙයය ණරොසපඤෙඤා ෴෴෴ නකරෙය්‍යං නකාරෙය්‍යං
නචිනෙතයයං කුදාචනං පාපකං අනුමතතමපි යථා දුකඛසස පානිනං …රයෙපිතිරචජා නපෙතෙ
අසුරයොනි යං යං යමපි දුකඛං තං සබෙබ නචිනෙතයයං කුදාචනං ෴
විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com