Skip to content Skip to footer

රතන සූත්‍රය (අසම්පූර්ණ යි) Ratana Sutraya (Incomplete)

පත් ඉරු12
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

මපි බුද්‍ධෙ රතනං පණීතං එතෙන සචෙචන සුවත්‍ථි හොතු෴ වරො වරඤඤැ වරදො වරාහරො අනුතතරො ධමමවරං
අදෙසයි ඉදමපි බුද්‍ධෙ රතනං පනීතං එතෙන සචෙචන සුවත්‍ථි හොතු෴ ඛීණං පුරාණං නවං නත්‍ථි සමභවං විරතත
චිතතා ආයතිඛෙ භවසමිං තෙ ඛීන බීජා අවිරුල්හිචඡන්‍දා නිබබනතිධීරා යථායමපදීපො ඉදමපි සංඝෙ රතනං පනීතං
එතෙන…
එතතාවතා ච අමෙහහි සමපදං පුඤඤසමපදං සබෙබ දෙවානුමොදනතු සබබසමපතති සි`ධියා෴ දානං දදනතු සද්‍ධාය
සීලං රකඛනතු සබබදා භාවනාභිරතා හොනතු ගචඡනතු දෙවතා ගතා෴ සබෙබ බුද්‍ධා බලපපතතා පචෙඡකාණ`ච යං
බලං අරහනතාන`ච තෙජෙන රකඛං බන්‍දාමි සබබසො෴ සි`ධිරසතු෴෴෴ සුභමසතු෴෴෴ ආරොග්‍යමසතු
෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com