Skip to content Skip to footer

රතන සූත්‍රය (අසම්පූර්ණ යි) Ratana Sutraya (Incomplete)

පත් ඉරු12පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 35 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයමපි බුද්‍ධෙ රතනං පණීතං එතෙන සචෙචන සුවත්‍ථි හොතු෴ වරො වරඤඤැ වරදො වරාහරො අනුතතරො ධමමවරං අදෙසයි ඉදමපි බුද්‍ධෙ රතනං පනීතං එතෙන සචෙචන සුවත්‍ථි හොතු෴ ඛීණං පුරාණං නවං නත්‍ථි සමභවං විරතත චිතතා ආයතිඛෙ භවසමිං තෙ ඛීන බීජා අවිරුල්හිචඡන්‍දා නිබබනතිධීරා යථායමපදීපො ඉදමපි සංඝෙ රතනං පනීතං…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com