Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු22
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 42 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛූ’ තෙක්
කම්බනැත 
වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවං මෙ සුතං එකං සමයං භගවා කුරුසු
විහරති කමමාසසදමමං නාම කුරුනං නිගමො෴ තත්‍ර ඛො භගවා භිකඛු ආමනෙතසි භිකඛවොති
භදනෙතති තෙ භිකඛු භගවතො පචචසෙසාසුං භගවා එතදවොච෴ එකායනො අයං භිකඛවෙ මගෙගා

ඉදමවොච අතතමනා තෙ භිකඛු භගවතො භාසිතං අභිනන්‍දුනති෴ මහා සතිපට්ඨාන සුතතං
නි`ඨිතං෴ මෙ ලිවූ පිං පුරා෴ විද සිරි සැපත් නිතොරා෴ නොවැද බිය සසරා෴ මම ද බුදු
වෙමමා ලොව්තුරා෴ සි`ධිරසතු෴ සුභමසතු෴෴෴
විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com