Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු5
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 29.5 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කු’ දක්වා
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ තථාගතො යො කරුනා කරොපයා තමොස්සජජ
සුඛපපදං පදං අකා පරත්‍ථං කලිසං භවෙ භවෙ නමාමි තං කේවල දුක්කරංකරං ෴ අපුජයුං යං ම ුන ික ුජරා
ජරා රුජාදිම ුතතා යහිම ුතතරෙ තරෙ ඨිතාතිවටඨම්බුන ිධිංතරා තරා තරිං සුතං ධමම මසාපහං පහං …
ත්‍රිභුවන ජනතානං පුඤඤ ඛෙතතං සුසාරං සුන ිමලතරසීලං පාලිතං ජීවිතංව භවරති හත සනතං සනතිදං
බුද්‍ධ පුතතං සුර නර මභනීයං අගග සංඝං නමාමි ෴෴ මෙතෙතයෙියා උතතමොරාමෙ පසෙනො
කොසලාධිපොදීඝොනො ච චංකිචච සුභො තොදෙයිය බ්‍රාහමනො නාලාගිරි පාරලෙයියො බොධි සත්‍ථා
ඉමෙ දස ෴
පොත් වල හිමිකරුමොළගොඩ රජමහා විහාරය, මොළගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com