Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු24
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 67 × 6.5
පත් ඉරු අංකනය‘ඞි’ සිට ‘ච’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

පවතෙතනතබබ ධමම සමූහහෙයතො ඉදං වචනං න පචචයො තතො යං ඵලො පවාරෙන ඉතිවුතෙතා෴ යොහි අයං පචචයතාය පවතෙතා ධමම සමූහො තත්‍ථ පටිචචසමුපපාදොති ඉදං වචනං …ධා ඉචඡනති යොහි
යසමා පතීයමානො හිතාය සුඛාය වසංවතතති තසමා පචෙච තුමහනති තං පබබිතානි පටිචෙචා෴ උපපජජමානොති
ව සහ සමමා ච උපපජජති න එකෙකතො නාපි අහෙතුතොති සමුපපාදො එවං පටිචෙචාව සො සමුපපාදොචාති
පටිචචසමුපපාදො ගගග
සංඛාරාණං යදිදං අවිජජාති එවං අවිජජාදීනං සො හෙතූති වුතතාන තෙසං විකාරො තසමා පටිචචසමුපපාදොති
පචචයධමමා වෙදිතබබා ඉති යනතං වුතතං තං සමමා වුතතනති වෙදිතබබං෴ යාපනෙත්‍ථ පටිචචසමුපපාදොති ඉමාය
ව්‍ය`ජනචඡාය උපපාදො යෙ වායං වුතෙතාති සංඤා උපපජජති සං ඉමසස පදසස ච එවමත්‍ථං ගහෙත්‍වා වූපසමෙතබබා
෴ භගවතාභි…ධා තතො….

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com