Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු8
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 6,
පත් ඉරු අංකනය‘අ’ සිට ‘සෟ’ දක්වා
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

වුතතං හෙතං භගවා ෴ හෙතු පචචයො ආරමමන පචචයො අධිපති පචචයො අනනතර පචචයො
සමනනතර පචචයො සහජාත පචචයො අඤඤමඤඤ පචචයො නිසසය පචචයො උපනිසසය පචචයො
පුරෙජාත පචචයො පචඡාජාත පචචයො ආසෙවන පචචයො කමම පචචයො විපාක පචචයො ආහාර
පචචයො …
යථාපි නාම ජචචන්‍ධො නරො අපරිනායකො එකදායාති මගෙග න උමමගෙගනාපි එදකා සංසාරෙ සංසරං
බාලො තථා අපරිනායකො කරොති එකදා පුඤඤං අප ුඤඤංපිච එකදා ෴ යදාච ඤත්‍වා ෴෴
සුදුහුමෙපාල විහාරයෙහි පදිඤචි මෛලවැවෙ වනරතන උන් වහනෙස ගෙ පොත ෴ සො ධමමං
සචචානි අභිසමෙසසති තදා අවිජජූපසමා උපසනෙතාචරිසසතීති ෴෴ අයං අවිජජා පචචයා සංඛාරාති
පදසමිං විතථාර කථා ෴෴

පොත් වල හිමිකරුමොළගොඩ රජමහා විහාරය, මොළගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com