Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු285
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 55.5 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘දෙ’ තෙක්
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා අනතරාච රාජගහං අනතරාච
නාළන්‍දං අද්‍ධානමගග පටිපනෙනා හොති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං ප`චමතෙතහි භිකඛුසතෙහි සුපපියොපි ඛො පරිබබබාජකො අනතරාච රාජගහං අනතරාච නාළන්‍දං …
පාටිකොදුඹරී චෙව චකකවතති අගංඤකං සමපසාද`ච පාසාදං මහා පුරිස ලකඛණං ආටානාටියකං සඟීති`ච දසුතතරං
එකාදසහි සුතෙතහි පාටික වගෙගාති වුචචති෴ පහාතුං සකලං දුකඛං වින්‍දිතුං සකලං සුඛං පපෙපාතුං අමතං ඛෙමං
ධමමරාජසස සනතිකෙ෴ ඉමං ලිඛිත පුංඤෙණ මෙතෙතය්‍යං උපසංකමි පතිට්ඨහිත්‍වා සරණෙ සුපපතිට්ඨාමි සාසනෙ෴ සි`ධිරසතු෴ සුභමසතු෴ ශ්‍රීයංභවතු෴ ආරොග්‍යමසතු෴ දික් සඟියෙ පත් ඉරු දෙසිය අසු තුන යි෴෴෴

පොත් වල හිමිකරු

සරස්වතී මහ පිරිවෙන, බළගල්ල, දිවුලපිටිය

What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com