Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු8
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 41.5 × 5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෲ’ තෙක්
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා චමපායං විහරති චුන්‍දසස
කමමාර පුතතසස අඹවනෙ෴ එවමෙම,, සුතං,, මෙ,, එවං සුතං,, මෙ,, සුතං,, එවං,, එකං සමයං,, භගවා,, චමපායං,,
චුන්‍දසස කමමාර පුතතසස,, අඹවනෙ,, විහරති෴ අථ ඛො චුන්‍දා කමමාර පුතෙතා යෙන භගවා තෙනුපසංකමි
උපසංකමිත්‍වා …
අන්‍ධකාරෙ,, තෙලපජෙජාතං,, සෙය්‍යථාපි ධාරෙය්‍ය වා,, චකඛුමනෙතා රූපානි දකඛිනතී ති,, එවමෙවං,, අනෙක පරියායෙන,,
ධමෙමා පකාසිතො,, එසොහං,, භගවනතං,, ධමම`ච,, භිකඛු සංඝ`ච,, සරණං ගචඡාමී,, භනෙත භගවා,, මං,, අජජතගෙග,,
පානුපෙතං,, සරණං ගතං,, උපාසකං ඉති,, ධාරෙතූ ති෴ චුන්‍දකොවාද සුතතං නි`ඨිතං෴ සි`ධිරසතු෴෴෴
පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com