Skip to content Skip to footer

පාලි වියරණ ග්‍රන්ථයක් Pali Wiyarana Granthayak

පත් ඉරු69පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 36.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ජෘ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සමබුද්‍ධසස෴ බුද්‍ධදිචචං නමසසාමි ...හතමොනුදං ධමමරංසිපපබොධෙනතං වෙනෙය්‍ය කමලාකරං උපදදවතමං හනත්‍වා බොධෙනෙතා ඤාණපඞකජං සොමංපාතු මහාතෙජො නිචචං බුද්‍ධදිවාකරො ෴ අකාරානෙතා පුලලිඟො බුද්‍ධසදෙදා෴ බුද්‍ධො, බුද්‍ධා හෙ බුද්‍ධ බුද්‍ධා භවනෙතා බුද්‍ධා, බුද්‍ධෙ, බුද්‍ධෙන බුද්‍ධෙභි බුද්‍ධෙහි, කරණෙ බුද්‍ධෙ න බුද්‍ධෙභි බුද්‍ධෙහි, බුද්‍ධාය බුද්‍ධසස…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com