Skip to content Skip to footer

පාලිමුත්තක විනය විනිච්ඡය සංග්‍රහය Palimuththaka Winaya Winichchaya Sangrahaya

පත් ඉරු162පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 54.5 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඤඃ’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴෴ වත්‍ථුතතයං නමසසිත්‍වා සරණං සබබ පාණිනං විනයෙපායවත්‍ථාය යොගාවචර භිකඛුනං෴ විපපකිණණමණෙකිත්‍ථ පාලිමුතත විනිචඡයං සමාහරිත්‍වා එකත්‍ථ දසසයිසස මනාකුලං෴෴ තතායං මාතිකා෴ දිවාසෙය්‍යො පරිකඛාණෙ භෙසජජකරණමපි ච පරිතතං පටිසන්‍ථාරො විඤඤතතිකුලසඟහො෴ මචඡ මංසං අනාමංසං අධිට්ඨාන විකපපනං චීවරෙණ විණවාසො බඬසසපටිසාමණං ගගග එත්‍ථව නිසසය…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com