Skip to content Skip to footer

ථේරි ගාථා පාලි Thera Gathaa Pali

පත් ඉරු107පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 56 × 6.5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ගා’ දක්වාකම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ කෙනසසුති වුතො ලොකො ඉචචායසමා අජිතො කෙනසසුනපපකාසති කිසසාහිලෙපනං බ්‍රෑසි කිං සුතසසමහබභයං෴ කෙනසසුතිවුතො ලොකොති නිරය ලොකො තිරචඡාන ලොකො පිතතිවිසය ලොකො මනුසස ලොකො දෙව ලොකො ඛන්‍ධ ලොකො ධාතු ලොකො ආයතන ලොකො අයං ලොකො පර ලොකො බ්‍රහම ලොකො සදෙව…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com