Skip to content Skip to footer

පාලි වියරණ කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) Pali Wiyarana Kandayak (Asampurnai)

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40.5 × 4.5පත් ඉරු අංකනයපත් ඉරු බොහොමයක් විතැන් වී ඇත. අංකනය අවිධිමත් කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරය අථත්‍යාදයො වුචචනෙත ෴ පචපාකෙ ෴ පචඉචචායං ධාතුපාකෙ වතතතෙ ෴ භුවාදිතොඅ ෴ කතතරිවතතමානා පරසසපදෙ ෴ සො ඔදනං පචති, තෙ ඔදනං පචනති, ත්‍වං ඔදනං පචසි, තුමෙහ ඔදනං පචථ, අහං ඔදනං පචාමි, මයං ඔදනං පචාම ෴ අතතනොපදෙ ෴ සො ඔදනං පචතෙ, …

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com