Skip to content Skip to footer

පාලි ධර්ම කාණ්ඩයක් (අසම්පූර්ණ යි) pali Darma Kandayak (Asampurnai)

පත් ඉරු21පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 54.5 × 6.5,පත් ඉරු අංකනය‘භි’ සිට ‘තෟ’ දක්වාකම්බනැතවැඩිදුර විස්තරය  චතතාරො වණණු පානාතිපාතා පටිවිරතො අදිනනාදානා පටිවිරතා කාමෙසුමිචඡාචාරා පටිවිරතා මුසාවාදා පටිවිරතා පිසුනාවාචා පටිවිරතා ඵරුසාවාචා පටිවිරතා සමඵපපලාපා පටිවිරතා අනභිජඣාළු අබ්‍යපතත චිනතා සමමා දි`ඨි කායසස භෙදා පරමමරනා සුගතිං සගගං ලොකං උපපජෙජය්‍යුනති, එත්‍ථ අසසලායන බ්‍රාහමණානං ... රුපමපි රාහුල වෙදනාසුපි රාහුල සඤඤාපි රාහුල සංඛාරාපි රාහුල විංඤාණමපි…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com