Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් Darma Kandaya

පත් ඉරු6පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 20 × 5පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට කූ’ තෙක්කම්බනැතවැඩිදුර විස්තරයබුද්‍ධා පඤඤාතතං උපෝසත සීලං අදිටඨාමී෴ සද්‍ධා ධනං සීල දනං හිරි ඔතතපපියන් ධනං සුත ධනන් ච ඡාගෝ ච පඤඤා මෙ සතතමන් ධනං෴ දස ඉමේ මහා රාජ උපාශකසස උපාසක ගුනා කතමේ දස ...ධ මහා රාජ උපාසඛෝ සඟෙන සමාන සුඛා හොති ධමමාදිෂතෙයියො හොති ... ගිලියමානෙ සති ජීවිතමහි…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com