Skip to content Skip to footer

පාලි මුත්තක විනය විනිච්ඡය Pali Mukthaka vinaya Vinichchaya

පත් ඉරු251පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 47 × 6,පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘තෟ’ තෙක් කම්බසෙන්ටිමීටර් 48 × 6, කම්බ පිටත කළු, කහ, කොල සහ රතු වර්ණ බාවිතයෙන් කරන ලද ලියවැල් රටා දක්නට ඇත. වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ වත්‍ථුතතයං නමසසිත්‍වා සරණං සබබපාණිනං විනයෙ පාටවත්‍ථාය යොගාවචර භිකඛුනං෴ විපපකිණණ මනෙකත්‍ථ පාලි මුතත විනිචජයං සමාහරිත්‍වා එකත්‍ථ දසසයිසස මනාකුලං෴ තත්‍රායං…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com