Skip to content Skip to footer

සූත්‍ර පද ඇනුමක් (අසම්පූර්ණ යි) Suthra Pada Anumak (Incomplete)

පත් ඉරු5පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 x 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කු’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සකෙකසු විහරති කපිලවත්‍ථුසමිං නිග්‍රො ... ෴ එවමෙම සුතං,, මෙ,, සුතං,, එවං,, එකං සමයං,, භගවා සකෙකසු කපිලවත්‍ථුසමිං,, නිග්‍රොධාරාමෙ,, විහරති ෴ අථ ඛො මහා පජාපති ගොතමී නවං දුසසයුගං ආදාය යෙන භගවා ...…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com