Skip to content Skip to footer

පාලි සූත්‍රයක් Pali Suthrayak

පත් ඉරු16පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44 × 5.5පත් ඉරු අංකනය‘1’ සිට ‘15’ දක්වාකම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා සාවත්‍ථියං විහරති ජෙතවනෙ අනාථපිංඩිකසස ආරාමෙ,, තත්‍ර ඛො භගවා භිකඛු ආමනෙතසි භිකඛවොති භදනෙතති තෙ භිකඛු භගවතො පචචසෙසාසුං භගවා එතදවොච ෴ සබබාසවසංවර පරියායං වො භිකඛවෙ දෙසිසසාමි ... අපිච ඛො ලොමසනාඟත්‍ථරො විය අනපපකෙතා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com