Skip to content Skip to footer

ධර්ම කාණ්ඩයක් Dharma Kandayak

පත් ඉරු 4 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 29.5 x 5.5 පත් ඉරු අංකනය  ‘ක’ සිට ‘කී’ දක්වා කම්බ නැත. වැඩිදුර විස්තරය නමො බුද්‍ධාය ෴ ඡ ඉමානි භිකඛවෙ අනුතතරියානී කතමානි ඡ දසසනානුතතරියං සවතානුතතරියං ලභානුතතරියං සිකඛානුතතරියං පාරිචරියානුතතරියං අනුසසතානුතතරියං කතම`ච භිකඛවෙ දසසනානුතතරිං ඉධ භිකඛවෙ එකබෙබාහත්‍ථ රතනමපි දසසනාය ගචඡති අසසරතනං වා මිචඡාදි`ඨිකං මිචඡාපටිපදං ... යෙ දසසනවරං ලද්‍ධා සවන`ච අනුතතරං ලොභානුතතරියං ලද්‍ධා සිකඛානුතතරියෙරතා ෴ උප`ඨිතා පාරිචරියෙ භාවයනති අනුසසතිං විවෙක පටිසංඤුතතං ඛෙමං අමතගාමිනිං ෴ අපපමාදෙ පමොදිතාදිපකා සීල සංවුතා…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com