Skip to content Skip to footer

පොත් කිහිපයක අසම්පූර්ණ පත් ඉරු එකතුවක් Poth Kihipayaka Pathiru Kihipayak

පත් ඉරු12පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43.5 × 6.5පත් ඉරු අංකනය-කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරය- පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 

පොත් කිහිපයක අසම්පූර්ණ පත් ඉරු එකතුවක් Poth Kihipayaka Pathiru Kihipayak

පත් ඉරු15පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 6පත් ඉරු අංකනය-කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරය- පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 

පොත් කිහිපයක අසම්පූර්ණ පත් ඉරු එකතුවක් Poth Kihipayaka Pathiru Kihipayak

පත් ඉරු43පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 65 × 6.5පත් ඉරු අංකනය-කම්බනැත  වැඩිදුර විස්තරය- පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 

සේඛියා සහ විවිධ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු කීපයක් Sekiya sha Wiwida Pothwalin Shesha U Pathiru Kihipayak

පත් ඉරු 13පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 41.5 x 5.5පත් ඉරු අංකනය(සේඛියා) ‘ක’ සිට ‘කු’ දක්වා-සෙසු පත් ඉරු අංකන අවිධිමත්කම්බසෙන්ටිමීටර් 29.5 x 4.5, සාමාන්‍ය ලී කම්බා යොදා ඇත. හැඩ දමා නැත. වැඩිදුර විස්තරයනමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ ඉමෙ ඛො පනායසමනෙතා ශෙඛියා ධමමා උදෙදසං ආයචඡනති ෴ පරිමඬලං නිවාසෙසසාමීති සිකඛා කරන ීයා ෴ පරිමඬලං පාරුපිසසාමීති සිකඛා කරනීයා…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු කීපයක් Wiwida puskola poth walin Sesha u paththiru Kihipayak

පත් ඉරු11පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනයඅංකනය අවිධිමක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයදක්‍වා කරණ ලද පොහො යි ෴ පනනරසි පොහො නම ුත් පියවි සිරිත් හෙයින් එකි එකි ...තුයෙහි තුදුශ්වක් පොහොයට හල දෙ පොහොය හැර සෙසු පොහො හයක ් බැගින් අටලොශ් පොහොයක නොහොත් තුදුශ්වක් පොහො කරන ්ට නියම වු දා පොහොයට නිසි බාධාවක ් දැක සිට පනනරසි පොහො…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු කීපයක් Wiwida puskola poth walin Sesha u paththiru Kihipayak

පත් ඉරු8පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 44.5 × 5.5පත් ඉරු අංකනයඅංකනය අවිධිමක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයවාසුචිඝරංවා කාය බන්‍ධනං වා අපණිධෞය්‍ය වා අපනිධාපෙය්‍ය වා අනතමසොහසසාපෙඛොපි පාචිතතියං ෴෴ සුරාපාණ වගෙගා ඡට්ඨා ෴ යො පණ භිකඛු ස... පානං ජීවිතාවොරෙපෙය්‍ය පාචිතතියං ෴ යො පණ භිකඛු ජාණං සපපාණකං උදකං පරිභු`ජය්‍ය පාචිතතියං ෴ යො පණ භිකඛු ජාණං යථා ධමමං ... මාල වෘක්‍ෂය,, හෝ,, අශොක වෘක්‍ෂය,, පළු,,…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු කීපයක් Wiwida puskola poth walin Sesha u paththiru Kihipayak

පත් ඉරු9පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 × 5පත් ඉරු අංකනයඅංකනය අවිධිමක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයනමො බුද්‍ධාය ෴෴ නා නා ම ුනීනා ව චනෛරිදානිම්, සමාසතඃ සට්භිසජාත්‍යරොගාන්, සෝපද්‍රවාරිෂට නිදාන ලිඟෛනර්‍නගද්‍යා තෙ රොග විනිසචයොයාම් ෴ ඉදානි, මෙ තැ ... හි, ණා ණා ම ුණීණ, චරකාදි නොයෙක් ... ර්‍ෂවරයන් ගේ, වචනෛඃ, කීම, සමාසතඃ, සංසේපයෙන ් එකතු කොට, සට්භිසජානි, සත්ප ුර්‍ෂ වෙදුන් විසින්…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු කීපයක් Wiwida puskola poth walin Sesha u paththiru Kihipayak

පත් ඉරු5පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 49.5 × 6පත් ඉරු අංකනයඅංකනය අවිධිමක්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයඅහොසි ෴ භිකඛවෙ,, යතො ච ඛො,, එවනති පරිවටටං,, ද්‍වාදසාකාරං,, ඉමෙසු චතුසු අරියසචෙචසු,, යථාභූතං ඤාණ දසසනං,, මෙ,, සුවිසුද්‍ධං අහොසි ෴ අථාහිමභිකඛවෙ සදෙවකෙ ලොකෙ සමාරකෙ සබ්‍රහමකෙ සසසමන බ්‍රාහමනියාපජාය සදෙව මනුසසාය අනුතතරං සමමා සඹොධිං අභිසඹ ුද්‍ධො ... අපපතිවතතියං සමනෙන වා බ්‍රාහමනෙන වා දෙවෙණ වා මාරෙන වා බ්‍රහම ුනා…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු කීපයක් Wiwida puskola poth walin Sesha u paththiru Kihipayak

පත් ඉරු 5 පරිමාණය සෙන්ටිමීටර් 41 x 5 පත් ඉරු අංකනය අංකනය කර ඇති කොටස් විනාශ වී ගොසිනි. කම්බ නැත. වැඩිදුර විස්තරය ... ධරා ප්‍රමුඛ සතලිස් දහසක් රාජ කන්‍යාවන්  විසින් පිරිවරන ලදු ව දිව්‍ය ශ්‍රී සමාන රාජ්‍ය ශ්‍රී විදිමින් අනුක ්‍රමයෙන් උද්‍යාන යාත්‍රාගමනෙහි දී දෙව නිර්‍මමිත ජීර්‍ණණව්‍යාධිම ්‍රත නිමිත් ... යෙන ් ස`ජාත උද්‍වෙග ඇත ි ව ප්‍රවර්‍ජජිත රුප සන්‍දර්‍ශණයෙන් ප්‍රව ්‍රර්‍ජජාවෙහි සොත්සාහ ව පුෂප ඵල…

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු මිටියක් Vivida Puskola Pothwalin Shesha U Pathiru Mitiyak

පත් ඉරු10පරිමාණයවිවිධ ප්‍රමාණ වලින් යුක්ත වේ.පත් ඉරු අංකනයඅංකන අවිධිමත්කම්බනැත.වැඩිදුර විස්තරයකල ද එයි ... වැඩ අනඟි මිනි රුවින් ශදි දිලෙන රන් ... ද වැනි උලින් බැදි සුනිල් ශදි උසකි ශට රියන් ඇති නදි ගි මිනි කික ිනි හඬ රසිනි දස දිග හමන ශලිති ගඟුලැලි සොබන පෙලි නිසල් පිල් රදන කැලනි නම් මහ වෙහෙර ද…

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com