Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු9
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 45 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෲ’ තෙක්
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො බුද්‍ධාය෴ අහං භනෙත සඹහුලා සංඝාදිසෙසා ආපතතියො ආපජජිං සඹහුලා ආපතතියො එකාහ පටිචඡනනා
යො සඹහුලා ආපතතියො `වීහ පටිචඡනනා යො සඹහුලා ආපතතියො තීහ පටිචඡනෙනා යො සඹහුලා ආපතතියො
චතුහ පටිචඡනෙනා යො සඹහුලා ආපතතියො ප`චාහ පටිචචනෙනා යො සඹහුලා ආපතතියො ඡාහ පටිචඡනෙනා යො
සඹහුලා …
සොචිණණ මානතෙතා සංඝං අබභානං යාචති,, සංඝො ඉත්‍ථනනාමං භිකඛුං අබෙභති යසසාය සමතො ඛමති
ඉත්‍ථනනාමසස භිකඛුනො අබභානං සො තුණහසස යසස තකඛමති සො භාසෙය්‍ය,, අබභිතොසංසෙන ඉත්‍ථනනාමො
භිකඛු ඛමති සංඝසස තසමා තුණහී එවමෙතං ධාරයාමි෴ සුද්‍ධනත පරිවාසං නි`ඨිතං෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com