Skip to content Skip to footer

සිඟාලොවාද සූත්‍ර පද ඇනුම (අසම්පූර්ණ යි) Sigalowada Suthra Pada Anuma (Incomplete)

පත් ඉරු16
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 43 x 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට අරඹා ඇති නමුත් සෙසු පත් ඉරු අංකනය
කර නැත
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා රාජගහෙ විහරති
වෙළුැවනෙ කලන්‍දකනිවාපෙ ෴ මෙ,, එවං සුතං,, මෙ,, සුතං,, එවං,, එකං සමයං,, භගවා,, රාජගහෙ,,
කලන්‍දකනිවාපෙ,, වෙළුැවනෙ,, විහරති ෴ තෙන ඛො පන සමයෙන සිඟාලකො ගහපති ප ුතෙතා …
ඝරමෙසිනො,, සද්‍ධසස,, යසස,, සචචං,, ධමෙමා,, ධිති,, චාගො,, එතෙ චතුරො ධමමා,, සො,, ද්‍වෙ,, පෙචච,,
න සොචති,, යදි,, සද්‍ධා,, චාගා,, ඛනති,, භිය්‍යො,, න විජජති,, පුථු,, සමන බ්‍රාහමණෙ,, අඤෙඤපි,, ඉංඝ,,
පුචඡසසුං ෴ කථනනුදානි පුචෙඡය්‍යං පුථු සමන බ්‍රාහම

පොත් වල හිමිකරුමොළගොඩ රජමහා විහාරය, මොළගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com