Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු77
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 54 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඞො’ තෙක්
කම්බනැත.
වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ වන්‍දිත්‍වා සිරසා සෙට්ඨං බුද්‍ධමපපටි පුගගලං භවා භවකරං ධමමං
ගණඤෙව නිරඟණං෴ භිකඛුනං භිකඛුනීන`ච හිතත්‍ථාය සමාහිතො පවකඛාමි සමාසෙන විනයචඡ විනිචඡයං෴ අනාකුලමසංකිණණං මධුරත්‍ථ පදකකමං පටුභාවකර`චානි පරමං විනයකකමෙ …
ලොකනාථසස සමමා සමබුද්‍ධසස පරිණිබබානතො චතුවසසසතාධික `විසහසස චතතාළීයති මෙ සංවචඡරෙ කාල පකෙඛ
විංසතිමෙ දිවසෙ ජනසිරි නාම ධෙය්‍යෙන භිකඛුනා ලිඛිත්‍වා නිට්ඨාපිතොයං විනය විනිචඡයොති෴ අනෙන පුඤඤකමෙමන තොසෙනෙතා සකලං පජං චතුසචචානි භුජක්‍ධිත්‍වා බුද්‍ධො හෙසසං අනාගතෙ෴ වර්‍ෂ 1897ක් වූ ජනවාරි මස
20 වෙනි දින බෙම්මුල්ලේ සිරිවර්‍ධනාරාමයෙහි දී ලියන ලදී෴ ජිනසිරි෴ 1897- 1- 20

පොත් වල හිමිකරු

සරස්වතී මහ පිරිවෙන, බළගල්ල, දිවුලපිටිය

What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com