Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු133
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 53 × 6
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඣෞ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සබුද්‍ධසස෴ තිලොක තිලකං බුද්‍ධං වන්‍ද සුද්‍ධගුණාකරං, කරුණාසීතලිභූතං
හදයමපිහිතොදයං෴ තෙනාපි ධමමරාජෙන ලොකෙකාචරියෙනයො, පූජිතොත`ච සද්‍ධමමං වන්‍දගමභීරමුතතමං෴ මුනින්‍දචන්‍දසසද්‍ධමමරංසීහි විමාලෙහියො බොධිතො හංසවන්‍දතං සංඝකුමුදාකරං෴ විනයෙනය ගමභීරෙ
සබබථාපාරදසසිනා වාරිනා දුතතරාගාධසබබත්‍ථ මහණණවෙ෴ යා කතා බුද්‍ධඝොසෙන ථෙරෙන ථිර චෙතසා, කංඛා
විතරණී නාම මාතිකට්ඨකථා සුභාගගග
සි`ධිං යථොපදදමනතරෙණ ගතාසි ලීනත්‍ථපදීපනීයං෴ තථාජනානං අභිධමමයුතතා මනොරථා සි`ධිමුපෙනතු නිචචං෴ කාලෙ පවසසනතු සදා පයොදා ධමෙමන පාලෙනතු මහිං මහින්‍දා, සතතාපසනතා රතනතතයසමිං දානාදිපුංඤාභිරතා
භවනතුති෴෴ ඉමිනා පුංඤකමෙමන ආබොධාජාතිජාතියං, ධාරෙය්‍ය මෙකසසුතියා සතසහසසමහි ගන්‍ථතොසුතං
සබබං පතිට්ඨාතු සිලාලෙඛං වමෙසදා෴෴෴ නිබබානපචචයො හොතු෴෴ සි`ධිරසතු෴෴෴
සුභමසතු෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com