Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු33
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 53 × 5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඛඃ’ තෙක්
කම්බනැත 
වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සත්‍ථුපපසත්‍ථ චරණං සරණං ජනානං බ්‍රහමාදි
මොලි මණිරංසි සමාවහනතං පංකෙරු භාභ මුදු කොමල චාරු වණණං වන්‍දාමි චකක වර ලකඛණ
මාදධානං෴ සිද්‍ධං ජිනෙන චිරකාල මතන්‍දිතෙන සමභාවනො …මි දිගචඡති ඛෙම මගගං යං කපප
රුකඛ …
එවං වුතතමතෙත යෙව යකෙඛා මහා සදදං කරොනෙතා භයෙන භමනෙතා පලායි එවං සමමා
සඹුසසරණං ඉධ ලොකෙ භයොපදදව නිවාරණත්‍ථං හොති පරලොකෙ සගග මොකඛවහං෴
තථාහි෴ බුද්‍ධොතිවමං එතං අමනුසසානං භයා…

 

විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com