Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු96
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 40.5 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘චෞ’ දක්වා
කම්බඇත 

වැඩිදුර විස්තරය 

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ විසුද්‍ධ වණ්ණං සුගතං නමිත්‍වා සුවණ්ණිතං
ධමමචර`ච තේන තථා විමුතතං ගණමඟනේහි උපාසකාලං කරණං කරිසසං ෴ වත්‍ථුතතයං යෙ
සමුපාසමාණං උපාසකතතං අභිසමභුතනති තෙ භුසයනතා සරණාදිවණණ උපාසකාලංකාරණාති වුතතා

තඹපණණිඬජා ථෙරා සදා සද්‍ධමම ගොචරා ආගමං අනුරකඛනතා යසමිංවා සමකපපයුං ෴ තසස
පුබබනතරෙ රමෙම පාසාදෙව සතාමයා රචිතොයමලංකාරො සදා සජජන ර`ජකොති ෴෴෴
ඉති සීහලාචරිය භදනතානන්‍ද මහා ථෙර විරචිතො උපාසකජනාලංකා ෴෴෴ රොනි`ඨිතො ෴
සි`ධිරසතු ෴෴෴ සුභමසතු ෴ ආරොග්‍යමසතු ෴෴෴෴෴
විහාරයශ්‍රී සුදර්ශනාරාම මහා විහාරය, තුඹගොඩ, බළංගොඩ
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com