Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු307
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 62 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ධෞ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ එවමෙම සුතං එකං සමයං භගවා අනතරාච රාජගහං
අනතරාච නාලන්‍දං අද්‍ධානමගගං පටිනෙනා හොති මහතා භිකඛු සංඝෙන ස`ධිං`ච ප`චමතෙතහි සුපපියොපි ඛො
පරිබබාජකො අනතරාච රාජගහං අනතරාච නාලන්‍දං අද්‍ධානමගගං පටිපනෙනා හොති ස`ධිං අනෙතවාසිනා
බ්‍රහමදතෙතන මානවෙණ තත්‍රසුදං සුපපියො පරිබබාජකො අනෙකපරියායෙන බුද්‍ධසස අවනනං භාසතී ධමමසස
අවනනං භාසතී සංඝසස අවනනං භාසති සුපපියසස පන පරිබබාජකසස …
දසසුතතර සුතතං෴ පාටික වගෙගා෴෴ පාටිකොදුඹරිචෙව චකකවතතිඅගංඤකං සමපවාදද්‍වපසාදං මහා පුරිස
ලකඛණං ආටානාටියකං සංගීති`ච දසසුතතරං එකාදසහි සුතෙතහි පාටිකවගෙගාති වුචචති෴ප හාතුං සකලං සුඛං
වින්‍දිතුං සකලං සුඛං පපෙපාතුං අමතං ඛෙමං ධමමරාජසස සනතිකෙති෴෴෴ සි`ධිරසතු෴෴ සුභමසතු෴ ආරාග්‍යමසතු෴ ලිඛාය පාලිනා ධමමා නවකොටිසහස්සකං එකඛරගනණාච චකකවතති භවිසසති෴෴ සාධු
සාධු෴ බුදු වෙමවා ලොවුතුරා෴ ත්‍රිපිටකධාරී වෙමවා෴ ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රවෙමවා෴ නුවනැතතන් කෙරෙහි අග්‍ර
වෙමවා෴෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com