Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු7
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 46.5 × 5
පත් ඉරු අංකනයබහුතරයක් පත් ඉරුවල අංකනය කර ඇති කොටස් කැඩී ගොසිනි
කම්බසෙන්ටිමීටර් 47.5 × 5.5, කම්බ වර්ණ ගන්වා හෝ මෝස්තර රටා දක්වා නැත.
වැඩිදුර විස්තරයඅථ ඛො මහා පජාපතී ගොතමි,, …වංදුසස යුගං ආ…ය,, භගවා,, යෙන,, තෙන,, උපසංකමි,, උපසංකමිත්‍වා,, භගවනතං
අභිවාදෙත්‍වා,, එකමනතං නිසීදි,, එකමනතං නිසිනෙනා ඛො,, මහා පජාපතී ගොතමී,, භගව… ,, භනෙත,, ඉදං …වං
දුසසයුගං,, භගවනතං උදදිසස සා…කනතං,, සාමංවායිතං,, භනෙත,, භගවා,, තං,, මෙ,, අනුකමපං උපාදාය,, පතිගණහාතු
ඉති …
යො වීතරාගො,, වීතරා… දදාති දානං ධමෙමන ලද්‍ධා සුපනන චිතෙතා අභිසදදහං කමම ඵලං උළාරං තං වෙදනං ආමිස
දානං විපුලනති බ්‍රෑමි෴ වීතරාගො,, පසනනචිතෙතා,, යො,, උළාරං කමමඵලං,, අභිසදදහං,, ධමෙමන ලද්‍ධාසු,, වීතරා…
දානං දදාති,, තං,, ආමිසදානං,, විපුලනති,, බ්‍රෑමි෴ විවිධ විබුධ ජන ප්‍රසාද කරවූ,, උතුම් දක්‍ෂිණ විභඟ සූත්‍ර පද ඇනුම
නිමි෴ සි`ධිරසතු෴ සු…සතු෴ ආරොග්‍යමසතු෴ කල්‍යාණමසතු෴෴෴
පොත් වල හිමිකරුබෞද්ධෝදය විහාරය
පාලටුව, මාතර
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com