Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු764
පරිමාණයඅඟල් 25 × 2 1/4 
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ’දෙඪො’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ කුසලා ධමමා අකුසලා ධමමා අබ්‍යාකතා ධමමා
සුඛාය වෙදනාය සමපසුතතා ධමමා දුකඛාය වෙදනාය සමපයුතතා ධමමා අදුකඛම සුඛාය වෙදනාය
සමපයුතතා ධමමා විපාකා ධමමා විපාක ධමමධමමා නෙව විපාක න විපාක ධමමා …
න සමපයුතෙත ද්‍වෙ න විපපයුතෙත ද්‍වෙ නො නත්‍ථියා චතතාරි නො විගතෙ චතතාරි ෴ න හෙතු
පචචවයා ආරමමණෙ චතතාරි අධිපතියා ප`චප අනනතරෙ චතතාරි ෴ අනුලොම ගණමාතිකාගණෙ
තබබා ෴෴෴ සුරණදුකනි`ඨිතං ෴෴෴ දුකපට්ඨානං නි`ඨිතං ෴෴ ඉමං ලිඛිත පුංඤෙන
පත්‍වා සඹොධි මුතතමං බොධෙය්‍යං සබබ සතතානං සබබ ධමම මසෙසකං ෴෴෴ සි`ධිරසතු
෴෴ සුභමසතු ෴ ආරොග්‍යමසතු ෴෴ කල්‍යානමසතු ෴෴

පොත් වල හිමිකරුගල්කන්දේ පුරාණ රජමහා විහාරය, පළුගස්වැව, එප්පාවල
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com