Skip to content Skip to footer

විවිධ පුස්කොළ පොත්වලින් ශේෂ වූ පත් ඉරු එකතුවක් Vivida Puskola Pothwalin Shesha U Pathiru Ekathuwak

පත් ඉරු259
පරිමාණයඅවිධිමත්
පත් ඉරු අංකනයඅවිධිමත්
කම්බනැත 
වැඩිදුර විස්තරය

… සතතංවා අජඣතතං විරියසඹොජඣඟං අත්‍ථිමෙ අජඣතතං විරියසඹොජඣඟොති පජානාති අසතතං වා අජඣතතං
විරියසඹොජඣඟං නත්‍ථිමෙ අජඣතතං විරියසඹොජඣඟොති පජානාති යථාච අනුපපනනසස විරියසඹොජඣඟසස
උපපාදා හොති ත`ච පජානාති යථාච උපපනනසස විරියසඹොජඣඟසස භාවනාය පාරිපූරිහොති ත`ච පජානාති෴
සතතං වා අජඣතතං පීතිසඹොජඣඟං අත්‍ථිමෙ අජඣතතං පීතිසඹොජඣඟොති…
සබබා තෙ ඵාසුඛා භගගා ගහකුටං විසංඛිතං විසංඛාර ගතං චිතතං තණහාණං ඛයමජඣගාති෴ වන්‍දාමි චෙතියං
සබබං සබබ ඨාණෙ සුපති`ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බොධිං බුද්‍ධරුපං සකලංසදා෴ ඉචෙචවමචචනත නමසසතෙය්‍යං
නමසසමානො රතන…යංගං පුඤඤාභි සතතං විපුලං අලද්‍ධං තසසානුභාවෙන හතනතරායො෴ සි`ධිරසතු෴෴෴

පොත් වල හිමිකරුටැම්පිට මහින්ද රජමහා විහාරය, ගොඩකවෙල
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com