Skip to content Skip to footer
පත් ඉරු9
පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 39 × 5.5
පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘කෟ’ දක්වා
කම්බ

නැත 

වැඩිදුර විස්තරය

නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස෴ සෙට්ඨං තිලොකමහිතං අභිවන්‍දියගගං බුද්‍ධ`ච ධමමච
මමලං ගනමුතතම`ච සත්‍ථුසස තසස වචනත්‍ථ වරං සුඛො බුද්‍ධං වකඛාමි සුතතහිත මෙත්‍ථ සුසන්‍ධිකපපං෴෴ සෙය්‍යංජිනෙරිතනයෙන බුධාලභනතිත`චාපි තසස වචනත්‍ථ සුබොධනෙන අත්‍ථ`ච අකඛරපදෙසු
අමොභභාවාසෙය්‍යත්‍ථිකො පදමුතොවිවිදාසුනෙය්‍යගගග
ච්‍යාදිහිඊ වරො෴ මුනාදීහිච෴ විදාදීහ්‍යුරො෴ හනාදීහිනුනුතවො෴ කුටාදීහිට්ඨා මනුපුරසූනාදීහි
උසසුනුසියා෴෴ ඉති උනාදි කපෙප ජට්ඨාකට්ඨඬා෴ සතතාසිතුතතරා සුතතාජ සතාසුං පමානතො ගන්‍ධ
සංඛ්‍යාපනෙතෙසං සතමෙක`ජ සට්ඨිච෴ කචචායන සුතතං෴෴ සි`ධිරසතු෴෴ තිකඛපඤඤසසහෙතු෴෴෴
බු෴ දු෴ වෙ෴ වා෴

පොත් වල හිමිකරුපැපිලියාන සුනේත්ත්‍රාදේවී පිරිවෙන,පැපිලියාන 
What's your reaction?
0Cool0Bad0Happy0Sad

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2024.   labunoruwakanda@gmail.com