Skip to content Skip to footer

විශුද්ධි මග්ගය Wishuddi Magga

පත් ඉරු211පරිමාණයසෙන්ටිමීටර් 61 × 6පත් ඉරු අංකනය‘ක’ සිට ‘ඪී’ දක්වා (අවසන් පත් ඉරුවේ පටුන දක්වා ඇත)කම්බඇත වැඩිදුර විස්තරය නමො තසස භගවතො අරහතො සමමා සඹුද්‍ධසස ෴ සීලෙ පතිට්ඨාය නරො සපඤෙඤා චිතතං පඤඤ`ච භාවයං ආතාපි නිපකො භිකඛු සො ඉමං විජටයෙ ජටනති ෴ ඉතිහිදං වුතතං කසමා පනෙතං වුතතං භගවනතං කිර සාවත්‍ථියං විහරනතං රතති භාගෙ අඤඤතරො දෙවපුතෙතා …

පරමත්ථ ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය © 2023.   labunoruwakanda@gmail.com